Zakres świadczonych usług

PRAWO KARNE
obrona Klientów na wszystkich etapach postępowania przed organami ścigania i przed sądami w sprawach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych (zarówno w postępowaniu przygotowawczym, w tym w postępowaniach aresztowych, jak i sądowym – obrona w trakcie rozprawy i sporządzanie środków zaskarżenia oraz wykonawczym – m.in. warunkowe przedterminowe zwolnienie wykonania kary, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności czy też zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności). Kancelaria świadczy również pomoc dla Pokrzywdzonych przestępstwem reprezentując ich interesy na każdym etapie postępowania karnego czy wykroczeniowego czy też sporządzając prywatne akty oskarżenia.waga_1

PRAWO CYWILNE
doradztwo i reprezentowanie Klientów przed Sądami wszystkich instancji oraz innymi organami m.in. w sprawach ochrony własności i posiadania, zasiedzenia, ustanawiania służebności, regulacji stanu prawnego nieruchomości, o zapłatę z tytułu niewykonania czy też nienależytego wykonania umów, o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynu niedozwolonego, nabycia spadku, dział spadku oraz zapłatę zachowku; sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych i środków zaskarżenia.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
doradztwo i reprezentowanie Klientów przed Sądami wszystkich instancji oraz innymi organami m.in. w sprawach o separację i rozwód, o stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia małżeństwa, o podział majątku, o ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, o kontakty z dzieckiem, o alimenty i o przysposobienie dziecka.

PRAWO PRACY
doradztwo i reprezentowanie Klientów przed Sądami wszystkich instancji oraz innymi organami m.in. w sprawach szeroko rozumianych roszczeń pracowniczych, wypadków przy pracy oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników.

PRAWO ADMINISTRACYJNE
doradztwo i sporządzanie odwołań od decyzji i postanowień organów administracyjnych, a także skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed wyżej wskazanymi organami i sądami.

INNE
sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz, udział w negocjacjach, obsługa prawna przedsiębiorców oraz doradztwo i reprezentowanie Klientów przed Sądami wszystkich instancji i innymi organami w sprawach z innych dziedzin prawa m.in. gospodarczego i handlowego.

Komentarze są wyłączone.